Un ano máis comprácenos poñer en marcha o SERVIZO DE CONCILIACIÓN do colexio Virxe da Pena da Sela de O Irixo. Nesta ocasión comezaremos o día 4 de Octubre luns, ofertando os seguintes servizos:

A fin de realizar os grupos e organizar as actividades a desenrolar, pregamos a aqueles nais/pais que precisen do servizo a inscripción no mesmo, agradecemos completes o seguinte cuestionario.

Logo de obtida esta información, e en función do número de alumnos/as que demanden o servizo procederemos a convocarvos a unha reunión para informar das actividades a desenrolar, e escoitar as vosas peticións e suxerencias a fin de manter vivo e mellorar entre todas/os a oferta de actividades extraescolares.

Estamos a vosa disposición para resolver calquera dúbida no teléfono 988287400 ou no mail desenvolvemento@irixo.gal

Agradecemos de antemán a vosa colaboración

 

Formulario de inscrición

  DATOS DA NAI/PAI/TITOR

  DATOS DO NENO/NENA

  Mediante a presente solicito a participación na actividade de (marca a que corresponda):

  Aula madrugadoresServizo concilia

  Marque cun X no caso de dar consentimento para tratamento e captación de imaxe

  Información Básica Protección de Datos e Consentimento

  De conformidade co previsto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección da datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e do propio Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 (RXPD) e artigos 13 e 14 RXPD, informase os/as solicitantes que autorizan ao Concello de O Irixo para o tratamento dos datos persoais incluídos no presente documento, sendo estes incorporados o “Rexistro Actividades de Tratamento Servizos Usuarios ” para os fins propios da solicitude.
  Pode revocar o presente consentimento ou o do seú representado e exercer os seus dereitos de acceso, rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, oporse o seu tratamento e solicitar a limitación deste, por medio de https://oirixo.sedelectronica.es/privacy.1, tamén por info@irixo.gal ou mediante un escrito dirixido ao Concello de O Irixo (Praza Calvo Sotelo 10, 32530 - Irixo (Ourense)), tamén a presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/. Mentres non comunique o contrario, enténdese que os datos que aparecen no presente formulario non foron modificados e que se compromete a notificarlle ao Concello de O Irixo calquera variación ou actualización.